Contact suport

DQ JSC

DQ JSC

Name: DQ JSC

Address: Dong An IZ, Binh Duong

Scale: 2.000 m2

Investor: CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT

Contract: 161/2017/HĐKT

Task: inspection of quality