Contact suport

VINH NGHIEM PAGODA

VINH NGHIEM PAGODA

Name: VINH NGHIEM PAGODA

Address: 339 Nam Ky Khoi Nghia, Phuong 7, Quan 3, HCMC

Scale: 2.000 m2

Investor: CHÙA VĨNH NGHIÊM

Contract: 56/2019/HĐKT

Task: Construction Quality Inspection