Contact suport

HOANG VAN THU BUILDING

HOANG VAN THU BUILDING

Name: HOANG VAN THU BUILDING

Address: Tan Binh District, HCMC

Scale: 09 tầng

Investor: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Contract: Số 95/HĐKT ngày 31/12/2008

Task: Testing