Contact suport

KHANH HOI - SAI GON PORT

KHANH HOI - SAI GON PORT

Name: KHANH HOI - SAI GON PORT

Address: 03 Nguyen Tat Thanh, Ward 12, District 4, HCMC

Scale: 50.000 m2

Investor: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Contract: 71/2016/HĐKT ngày 30/06/2016

Task: inspection of quality