Contact suport

175 PHAM HUNG

175 PHAM HUNG

Name: 175 PHAM HUNG

Address: 175 Pham Hung, Disttrict 8, HCMC

Scale: 11.000 m2

Investor: Công Ty Cổ Phần Thương Mại xuất Nhập Khẩu Quận 8

Contract: 01/2018/HĐKS/XNKQ8

Task: Inspect the neighboring apartments works