Contact suport

DORMITPRY

DORMITPRY

Name: DORMITPRY

Address: Trung My Tay ward, District 12, HCMC

Scale: 10.000 m2

Investor: BAN QLDA SỐ 4/ TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Contract: 100 /2015/HĐKT 12/2015

Task: inspection of quality