Contact suport

THU DUC GENERAL HOSPITAL

THU DUC GENERAL HOSPITAL

Name: THU DUC GENERAL HOSPITAL

Address: 64 Le Van Chi, Linh Trung, Thu Duc, HCMC

Scale: 500 m2

Investor: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

Contract: 87/2019/HĐKT

Task: Construction Quality Inspection