Contact suport

AMPHARCO U.S.A

AMPHARCO U.S.A

Name: AMPHARCO U.S.A

Address: Tan Binh IZ, Tan Phu District, HCMC

Scale: 15.000 m2

Investor: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Contract: APC/ICCI

Task: Kiểm định chất lượng công trình