Contact Support

CAO ỐC TERRA ROSSA

CAO ỐC TERRA ROSSA

Contruction: CAO ỐC TERRA ROSSA

Address: Việt Nam

Scale: 25 chu kỳ

Invester: TERRA ROSSA

Date: 236/HĐKT ngày 06/09/2010

Task: Quan trắc công trình