Contact Support

TRẠM TRƯNG BÀY VÀ BẢO DƯỠNG ÔTÔ

TRẠM TRƯNG BÀY VÀ BẢO DƯỠNG ÔTÔ

Contruction: TRẠM TRƯNG BÀY VÀ BẢO DƯỠNG ÔTÔ

Address: Viet Nam

Scale: 8.000 m2

Invester: SHROTO

Date: 536/2011/HĐKT ngày 14/10/2011

Task: Thiết kế công trình