Contact Support

KIOS C.T SÓNG THẦN

KIOS C.T SÓNG THẦN

Contruction: KIOS C.T SÓNG THẦN

Address: Bình Dương

Scale: 10 ha

Invester: KIOS C.T SÓNG THẦN

Date: 448/ICCI-CTG ngày 17/07/2010

Task: Tư vấn giám sát