Contact Support

KHU NHÀ CHUNG CƯ 12 TẦNG

KHU NHÀ CHUNG CƯ 12 TẦNG

Contruction: KHU NHÀ CHUNG CƯ 12 TẦNG

Address: Việt Nam

Scale: 12 tầng

Invester: CCT

Date: 499/HĐKT ngày 10/01/2011

Task: Thí nghiệm