Contact Support

CHUNG CƯ THÁI AN

CHUNG CƯ THÁI AN

Contruction: CHUNG CƯ THÁI AN

Address: Việt Nam

Scale: diện tích 3.390 m2

Invester: THAI AN

Date: số 488/2011/HĐKT ngày 02/04/2011

Task: Thí nghiệm