Contact Support

CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Contruction: CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Address: Việt Nam

Scale: 20 chu kỳ

Invester: CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Date: 173/HĐKT ngày 16/03/2010

Task: Quan trắc công trình