Contact Support

CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Contruction: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Address: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Scale: 10 chu kỳ

Invester: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Date: 124/HĐKT ngày 15/02/2009

Task: Quan trắc công trình