Contact Support

CAO ỐC TECCO TOWER

CAO ỐC TECCO TOWER

Contruction: CAO ỐC TECCO TOWER

Address: Việt Nam

Scale: 17 chu kỳ

Invester: TECCO TOWER

Date: 171/HĐKT ngày 15/01/2010

Task: Quan trắc công trình