Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thiết bị quan trắc lún công trình theo TCXDVN 271:2002

11/04/2021
- Để đo độ lún công trình cần phải sử dụng các thiết bị quan trắc lún công trình, các máy thuỷ chuẩn độ chính xác cao như: Ni004, Wild N3, Ni002, NA 3003, H1, H2, H3, NAK2, KONi007 vác các thiết bị có độ chính xác tương đương chủ yếu như sau:
      + Độ phóng đại của ống kính thiết bị không nhỏ hơn 24 lần.
      + Giá trị khoảng chia trên ống nước dài không vượt quá 12''/2mm, hình ảnh bọt nước cân chỉnh phải nhìn thấy bằng mắt thường trong máy (đối với các máy Ni030, Ni004).
      + Giá trị các vách khắc vành đọc số của bộ đo cực nhỏ là: 0,05mm hay 0,10mm.
- Mia để đo đạc độ lún là Mia invar có chiều dài như sau: 1m; 1,7m; 2m; hoặc 3m. Mia gỗ có chiều dài là 3m. Giá trị khoảng chia các vạch trên Mia là 5mm hoặc 10mm. Trên Mia phải có gắn ống nước tròn giá trị khoảng chia phải nhỏ hơn 5'/2mm.
a. Trước khi quan trắc đo độ lún công trình cần phải thực hiện công tác kiểm nghiệm thiết bị quan trắc lún công trình theo nội dung sau:
      + Kiểm tra xem xét hiện trạng bên ngoài máy.
      + Kiểm tra và hiệu chỉnh vị trí bọt nước tròn.
      + Kiểm tra và hiệu chỉnh vị trí bọt nước dài.
      + Xác định giá trị vạch khắc của ống nước dài và sai số hình ảnh Parabol.
      + Xác định giá trị vạch chia của bộ đo cực nhỏ.
      + Kiểm tra mức độ chính xác của trục ngắm khi điều chỉnh tiêu cự.
      + Kiểm tra hoạt động của vít nghiêng trục Mia.
Nếu công tác đo độ lún thực hiện trong thời gian dài thì hàng ngày đơn vị tư vấn giám sát phải hiệu chỉnh vị trí bọt nước tròn và bọt nước dài. 
b. Đối với máy tự động cân bằng:
      + Xem xét điều kiện bên ngoài máy.
      + Kiểm tra và hiệu chỉnh bọt thuỷ tròn.
      + Kiểm tra hoạt động của bộ tự cân bằng.
      + Xác định giá trị vạch chia của bộ đo cực nhỏ.
      + Kiểm tra độ chính xác của trục ngắm khi điều chỉnh tiêu cự.
c. Trước khi thực hiện công tác quan trắc lún cần kiểm nghiệm các nội dung sau:
      + Kiểm tra toàn bộ hiện trạng của Mia và dải băng Mia.
      + Kiểm tra độ căng của băng Mia bằng lực kế có độ chính xác cao.
      + Chênh lệch giữa chiều dài kiểm nghiệm và lý thuyết không được vượt quá +-10mm.
      + Mặt đáy Mia có vuông góc với trục Mia hay không.
      + Kiểm tra bọt thuỷ tròn trên Mia
      + Xác định độ vuông góc của Mia.
 
Trên đây là những thiết bị quan trắc lún công tình được quy định trong TCXDVN 271:2002 và những điều cần lưu ý khi chuẩn bị công tác quan trắc đo đạc độ lún của công trình xây dựng.