Contact Support

CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Contruction: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Address: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Scale: 09 tầng

Invester: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Date: Số 95/HĐKT ngày 31/12/2008

Task: Thí nghiệm